آدرس پستی

مشهد حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی کدپستی 9134843333 صندوق پستی 461-91735:تماس اصلی

مدیراجرایی: امیرحسین فرامرزی
مشهد مقدس - حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامی رضوی ساختمان شماره 2
تلفن: 05132218990-353
فاکس: 05132230772
ایمیل: razaviunis@gmail.comتماس با پشتیبانی

امیرحسین فرامرزی
تلفن: 05132218990-353
ایمیل: razaviunis@gmail.com