راهنماي تدوين و ارسال مقالات

1. مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد، یا قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده و یا برای نشریة دیگری ارسال شده باشد.
2. رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی الزامی است.
3مقالۀ ارسالی ازحداقل 6000 کلمه وحداکثر 9000 کلمه بیشتر نباشد.
4. حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای فصلنامة پژوهش¬های اجتماعی اسلامی محفوظ است.
5. مسؤولیت مطالب هر مقاله به عهدة نویسندة آن و صرفاً بیان¬گر دیدگاه خود اوست.
6. حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای فصلنامة پژوهش¬های اجتماعی اسلامی محفوظ خواهد بود و هرگونه چاپ و تکثیر منوط به اجازة کتبی سردبیر می باشد.
7. جهت تسریع در امر بررسی مقالات ضروری است که نویسندگان محترم همراه مقاله نامه ای جداگانه حاوی تقاضای بررسی، نام و نام خانوادگی، نشانة پستی، شمارة تلفن و پست الکترونیکی خود ارسال نمایند.
8. مقاله باید تحت برنامة word و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما باشد.
9. مقالات ارسالی، از حیث ساختار لازم است مشتمل بر بخش های زیر باشد:
الف ـ چکیدة فارسی: حداکثر مشتمل بر 250 واژه و چکیدة انگلیسی آن به همین مقدار.
ب ـ واژگان کلیدی و معادل انگلیسی آنها حداکثر 10 واژه.
ج ـ مقدمه و نتیجه گیری.
د ـ پی نوشت ها: توضیحات بیشتر، از جمله معادل خارجی اسامی و اصطلاحات مهم یا مهجور، با عنوان «پی نوشت ها»، در انتهای مقاله آورده شود.
هـ ـ کتابنامه: فهرست الفبایی منابع فارسی و غیر فارسی در پایان مقاله، به طور جداگانه و با رعایت قالب بندی زیر آورده شود.
کتاب: نام خانوادگی، نام مؤلف (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شمارة چاپ، شمارة جلد.
مثال: هارت ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات خوارزمی
Nozick, Robert (1981), philosophical Explanation, Oxford University Press.
مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارة نشریه.
مثال: علیزاده، بیوک (1382)، «فلسفة تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن»، نامة حکمت، ش 1 .
10. نحوة ارجاع داخل متن: برای ارجاع دادن به منابع و مآخذ در متن مقاله، مشخصات منبع و مأخذ، در درون پرانتز، به صورت زیر، آورده شود:
الف ـ منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه).
مثال: (مطهری، 1361، 95)
ب ـ منابع لاتین: (صفحه، سال نشر، نام خانودگی مؤلف).
مثال: (Plantinga, 1998, 71)
اگر از یک نویسنده، در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار از یکدیگر متمایز شوند.
11. ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانة مدیریت نشریات به نشانی www.razavi.ac.ir انجام می گیرد.
12. ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامه razaviunmag@yahoo.com امکان پذیر است.