هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش‌های فراروی آن

محمود روح الامینی

چکیده
با بررسی منابع تشکیل‌دهندۀ حقوق کیفری در اروپا از دو دورۀ متفاوت در خصوص منابع حقوق می‌توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ـ ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت‌های عمیقی در عناصر تشکیل‌دهندۀ حقوق در دورۀ پیش و پس از پیدایش دولت ـ ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ـ ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی‌هایی هستند که این امکان را فراهم می‌کنند تا از یک‌سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ـ ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحلۀ نخست ویژگی‌های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ـ ملت بررسی می‌شود و سپس مؤلفه‌ها و مشخصه‌های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت ـ دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می‌گیرد، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوۀ تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سبب تضعیف ویژگی‌های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.


کلمات کلیدی
هرم، نظم حقوقی، حقوق مدرن، حقوق اروپایی، سلسله‌مراتب، بی‌نظمی حقوقی و حقوق شبکه‌ای.

تمام متن:
PDF
بازدید: 620
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )