راهنماي تدوين مقالات

ـ مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند.
ـ مقالات ارسالي نبايد اينترنتي باشد يا قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد.
ـ مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشند.
مقالة ارسالي حداقل 6000 کلمه و از 9000 کلمه بيشتر نباشد.
ـ تيترهاي اصلي با شماره‌هاي 1، 2، 3 و... و زيرمجموعة آنها با 1ـ1، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 2ـ2، و... مشخص شود.
ـ چكيدة مقاله كه آيينة تمام‌نما و فشردة بحث است، حداكثر در ده سطر ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چكيده بيايد.
ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت (نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه يا شمارة جلد/صفحه) نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان يا همان: شمارة جلد/صفحه) و اگر به مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.
ـ منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگي) و در ارجاع بعدي اگر بلافاصله باشد (Ibid.) نوشته شود.
ـ نقل قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي (يك ونيم سانتي‌متر) از راست درج شود.
ـ شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه‌هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود.
ـ يادداشتهاي توضيحي (توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي‌رسد) در پاورقي درج شود.
ـ ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد.
ـ ـ منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده (نويسندگان) به شرح زير آورده شود:
كتاب: نام خانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان)، نام كتاب، نام مترجم، محقق يا مصحح، نوبت چاپ (در صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست)، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش. ق. يا م. (به ترتيب براي سالهاي شمسي، قمري يا ميلادي).
مقاله: نام خانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان)، «عنوان مقاله داخل گيومه»، نام نشريه، دوره/ سال، شمارة جلد، تاريخ انتشار.
پايگاههاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام نويسنده، «عنوان موضوع داخل گيومه»، نام و آدرس پايگاه اينترنتي.
ـ نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليسي قيد شود و همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد.
ـ مجله در ويرايش مقالات آزاد است.
ـ رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.
ـ مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي‌شود.
ـ ارسال و دريافت مقالات صرفاً از طريق سامانة مديريت نشريات به نشاني انجام مي‌گيرد.
ـ ارتباط با مديريت مجله از طريق نشاني دفتر مجله (مشهد مقدس، صندوق پستي: 461‍ـ 91735) يا رايانامه‌هاي و امكان‌پذير است.