آدرس پستی

مشهد مقدس-حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی:تماس اصلی

کارشناس اجرایی: علی برهان زهی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مشهد مقدس- حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- کد پستی9134843333 صندوق پستی 461-91735
تلفن: 05132230772
فاکس: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.comتماس با پشتیبانی

محمدامین انسان
تلفن: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.com