بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

سید محمد مهدی صابر, محمد رضا کیخا, امیرحمزه سالارزایی

چکیده
در مقالۀ پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می‌پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادلۀ فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعدۀ لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می‌گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک مادۀ قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می‌رسد.


کلمات کلیدی
خیار غبن، تصرف، علم به غبن، ضرر، مادۀ قانونی

تمام متن:
PDF
بازدید: 197
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات