آدرس پستی

مشهد حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی کدپستی 9134843333 صندوق پستی 461-91735:تماس اصلی

مدیر اجرایی: محمدامین انسان
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مشهد حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی کدپستی 9134843333 صندوق پستی 461-91735
تلفن: 05132230772
فاکس: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.comتماس با پشتیبانی

محمدامین انسان
تلفن: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.com