آدرس پستی

مشهد حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی:تماس اصلی

مدیر اجرایی: محمدامین انسان
علوم اسلامی رضوی
خراسان رضوی-مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تلفن: 05132230772
فاکس: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.comتماس با پشتیبانی

محمدامین انسان
تلفن: 05132230772
ایمیل: razaviunmag@gmail.com