روابط بینامتنی «زوج سوره » فتح و حجرات

احمد زارع زردینی, حمید حمیدیان, مریم طاووسی

چکیده
بینامتنیت به ارتباط وسیع و ضروری بین یک متن یا متون دیگر می پردازد. این پژوهش با هدف نمایاندن انواع بینامتنیت بین زوج سوره فتح و حجرات سامان یافته تا بتواند پیوند لفظی و معنایی این دو سوره بیش از پیش به نمایش گذارد و نشان دهد که چگونه می توان با چنین نگاهی به فهمی عمیق تر و دقیق تر از هر دو سوره دست یافت. بر این اساس، در این نوشتار، پس از طرح اجمالیِ مبانی نظری مباحث ، به طرح و تبیین انواع مختلفی از ارتباط در این دو سوره بپردازد و این فرضیه را تقویت می کند که این دو سوره ساختاری قرینه گون داشته و دو روی یک سکه اند و بیشتر ارتباطات این دو سوره را موضوعات مشترکی تشکیل می دهند که در هر یک از این دو سوره از دو زاویه متفاوت به آنها پرداخته شده به گونه ای که مکمل یکدیگر هستند.


کلمات کلیدی
بینامتنیت، سوره حجرات، سوره فتح، روابط متنی، مطالعات سوره شناسی ، نظام زوجی سوره های قرآن

بازدید: 103
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )