پژواک وحی در چکامه های ولائی کمیت بن زید اسدی

حمید عباس زاده

چکیده
چکیده:
نظر به جایگاه والای قرآن نزد مسلمانان، آموزه ها و سبک قرآن در آثار علمی و ادبی آنان مشهود است و قرآن همواره سرچشمه الهام هنری و آفرینش های ادبی عربی سرایان به شمار می رود. تأثیرپذیری از قرآن دو لایه دارد: فکری، و زبانی. یکی از شيوه های مناسب برای رصد این تأثير زبانی و فکری، روش بينامتني است. براساس مقوله بینامتنیت، هیچ اثر بشری خودبسنده نیست، بلکه باید آن را امتداد آثار پیشین دید. متن ها و پدیدآورندگان آنها، در داد و ستد فکری وزبانی با یکدیگرند. هدف این نوشتار توصیفی تحلیلی، بررسی بینامتنیت قرآنی در "القصائد الهاشمیات" کمیت بن زید اسدی (متوفای 126 هـ) است. اهمیت پژوهش های بینامتنی، آگاهی از افق های ناشناخته متن مبدأ، نقش خواننده در کشف این افق ها و جلوه های تعامل لایه زبانی و فکری ادبیات است.
بر اساس یافته های این پژوهش، بینامتنیت قرآنی در القصائد الهاشمیات، شاعر هم از ساختارها و ترکیب های قرآنی، بهره جسته و هم از آموزه ها و جهان بینی قرآن. کمیت بن زید اسدی در پرتو قرآن به مثابه یک شاعر متعهد و مکتبی و به انگيزه نشر و پاسداری از اندیشه شیعی، با تمرکز روی موضوعاتی همچون: امامت، ولایت، یاد آورشدن فضایل خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، شفاعت و نیز افشاگری انحراف های حاکمان وقت، رسالت خویش را به انجام رسانیده است.


کلمات کلیدی
قرآن کریم؛ بینامتنیت؛ کمیت بن زید اسدی؛ ولایت

بازدید: 53
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )