نقدی بر ادعای غیر مستدل و غیر روشمند بودن دیدگاه «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن

محمد امین انسان- همایش علامه معرفت, علیرضا محمدی فرد

چکیده
در مطالعات قرآن‌پژوهی بررسی ارتباط میان اختلاف قرائات قرآن و تحریف آن همواره یکی از مسائل بحث برانگیز بوده و هست. آیت‌الله معرفت(‌ره)، همچون برخی از دیگر اندیشمندان مسلمان، با دفاع از تحریفناشدگی قرآن، و با تأکید بر وجودِ تنها یک قرائت معتبر برای قرآن، دیگر قرائاتِ نقل شده را نامعتبر و بیارتباط با مسئله تحریف قرآن میداند و در تفسیر اثری خود نیز بر این دیدگاه پایبند است. اما از سوی مخالفان این دیدگاه، سه اشکال اساسی بر این دیدگاه وارد شده است که عبارتند از: 1ـ مستدل نبودن این دیدگاه، بر اساس ادله صحیح تاریخ قرائات و ادله قرآنی و روایی؛ 2ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریف لفظی قرآن؛ 3ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریفِ معنویِ ناشی از تحریف لفظی قرآن.
این مقاله سعی دارد تا در دو مرحله، از دیدگاه آیت‌الله معرفت(‌ره) در این مسئله دفاع کند: 1ـ اثبات برخوردار بودن آن از پشتوانه استدلالی مطلوب و روشمند بودن، با تکیه بر شواهد تاریخی، روایی و قرآنی؛ 2ـ تکمیل دیدگاه وی، به منظور پاسخگویی به برخی اشکال‌ها.


کلمات کلیدی
قرائات، اختلاف قرائات، تحريف قرآن، قرائات مشهور، قرائت عاصم، آیت‌الله معرفت

بازدید: 61
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )