نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در مورد تفسیر علمی براساس دیدگاه آیت الله معرفت

محمد امین انسان- همایش علامه معرفت, عبدالله جبرئیلی -علوی مهر

چکیده
قرنهای متمادی است که شاهد اختلاف آراء وعمل کردها در خصوص نحوه مراجعه به قرآن کریم واستنباط معارف از آن بوده ایم .باید توجه داشت که عوامل متعددی در این اختلاف ودیدگاه ها نقش داشته است ولی یکی از مهمترین دلایل، عبارت است از نوع نگاه مفسران به جایگاه علوم در فهم قرآن است به طوری که بین برخی نومعتزله مثل نصر حامد ابوزید در اثر شرایط زمانی وپیشرفتها ی علمی، نگاه جدیدی در تعامل با قرآن مطرح شده است؛ چرا که آگاهی از پیشرفت واقتدار غرب، ایشان را واداشته با انگیزه نواندیشی، جوامع اسلامی را متوجه عقب افتادگی وکاستیهای خود ساخته وخواسته بین دین ومدرنیته سازگاری برقرار کند ونیز برآن داشت که رویکرد علمی را در تفسیر آیات قرآن مورد توجه قرار دهند از این رو بین این دسته از دانشمندان، هم در تعریف تفسیر علمی اختلاف وجوددارد وهم نوع نگاه آنها به رویکرد تفسیر علمی متفاوت است از این رو قایل به تأویل پذیری بسیاری از آیات قرآن واثر پذیرفتن قرآن از فرهنگ زمانه وسیلان داشتن معانی قرآن وتاریخمندی قرآن شدند وهم عملاً معیارها و ضوابط تفسیر قرآن رارعایت نکردند واما با این وجود داعیه نواندیشی وتفسیر علمی داشتند. با تتبع در آثار واندیشه های آنان در می یابیم که این نوع برداشتها هم دارای آسیبهای مبنایی بوده وهم آسیبهای روشی رادر بردارد؛ اما آیت الله معرفت ضمن اینکه تفسیر علمی را موجب فهم بهتر آیات علمی میداند اما قایل است که باید معیار های تفسیر علمی رعایت شود و همواره براین نکته تاکید دارد که باید از علوم قطعی استفاده کردو با دور بودن محاذیر تاریخمندی قرآن وتأویلات نابجا در تفسیر قرآن، از آسیبهای تفسیر علمی دور بوده است مادراین مقاله با تطبیق بر دیدگاه و نظرات آیت الله معرفت ، دیدگاه نصر حامد ابو زید رامورد نقد وبررسی قرار میدهیم.


کلمات کلیدی
آیت الله معرفت، نصر حامد ابوزید، علم، تفسیر علمی، علم تجربی، نقد رویکرد

بازدید: 68
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )