ملاکها و انواع تطبیق قرآن

محمد محقق, کاظم قاضی زاده, صالح قنادی

چکیده
جری و تطبیق قرآن ازجنبه های مختلف بررسی شده است. مبانی این قاعده و کاربردهای آن و نیز نمونه های آن و اقسام جری و تطبیق، اما در این میان ملاک درستی یا نادرستی کاربرد آن با توجه به توجه به استفاده از این قاعده توسط همه گروهها و فرق اسلامی مخالف با یکدیگر؛ ضرورت بررسی ملاکهای جری و تطبیق را روشن میسازد. از آنجا که بیشتر جری و تطبیقهای انجام شده توسط اهل بیت علیهم السلام و مفسران واقعی قرآن درباره خود یا دوستان و دشمنان ایشان است، رضایت و محبت دو ملاک در بخش معرفتی اعتقادی و تطبیق آیات بر اهل بیت علیهم السلام و مجالست و مشابهت و متابعت از ملاکهای بخش اخلاقی رفتاری تطبیقهای انجام شده بر دوستان و دشمنان اهلبیت علیهم السلام است. این نوشتار به تقسیم جدیدی از جری و تطبیق بر اساس انجام دهنده آن و بررسی و اثبات این ملاکها همراه ذکر نمونه و دلیل برای هر ملاک پرداخته است.
کلید واژه: جری و تطبیق، ملاک تطبیق، ملاک جری، انواع جری


کلمات کلیدی
جری و تطبیق، ملاک تطبیق، ملاک جری، انواع جری

بازدید: 143
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )