رابطه¬ی «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی

وحید خاصیان سرابی, غلامرضا رئیسیان, منصور معتمدی, علی اسدی اصل

چکیده
تربیت اخلاقی یکی از موضوعات ارزشمندی است که مکاتب گونا گون با رویکردهای مختلف به آن پرداخته اند. قرآن کریم نیز با توجه به مبانی و اهداف این موضوع از منظر خود راهکارهایی را برای تربیت اخلاقی ذکر کرده است. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین رابطه¬ی عبد و ربّ در قرآن پرداخته و آن را به عنوان یک راهکار تربیت اخلاقی مطرح کند. بر اساس این تحقیق پذیرش رابطه¬ی عبد و ربّ به عنوان کانونی ترین رابطه¬ی انسان و خدا از طرف انسان راهی برای متّقی شدن اوست و تقوا که بر اساس مؤلفه های ایمان، ترس، اطاعت و عمل به فرامین الهی شکل گرفته است مهمترین راهکار تربیت اخلاقی است. لذا قرآن بر اساس رابطه¬ی عبد و ربّ و برای تربیت اخلاقی انسان روشهایی را به کار برده که عبارت¬اند از: اثبات ربوبیّت خداوند و عبد بودن انسان برای متربی در جایی جای قرآن، توجه دادن متربی به مظاهر ربوبیت خداوند در هستی و جان آدمی و دعوتِ متربی به تقوا بر اساس رابطه¬ی عبد و ربّ که خود شاملِ دعوت به تقوا با توجه دادن به بهره های دنیوی، دعوت به تقوا با توجه دادن به قیامت و دعوت به تقوا با توجه دادن به توحید محض می باشد.


کلمات کلیدی
تربیت اخلاقی; عبد و ربّ; عبد; ربّ; تقوا

بازدید: 201
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )