تبیین شاخصه های نخبگی و باز تعریف آن از منظر قرآن کریم

بهزاد بسطامی, زینب السادات حسینی

چکیده
مقدمه: نخبه شناسی یکی از موضوعات راهبردی جهت رشد و توسعه هر جامعه ای است. و قرآن کریم بنا به قائده جهان شمولی، ویژگی هدایتی و تبیین موضوعات کلیدی«تبیان لکل شیء» دارای سازو کاری جهت بیان مؤلفه های نخبگی می باشد.هدف: دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نخبه بر مبنای توانمندی ها و اثربخشی آن در جامعه وشاخصه های نخبگی بر اساس آموزه های وحیانی. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی وبا مطالعه متون دینی وجامعه شناسی انجام شده است . نتایج و یافته ها: نخبگی در قرآن کریم بر خلاف فرهنگ غربی که بر پایه تفکر «اومانیستی» استوار شده، برمبنای انتخاب بهتر«به گزینی» از هر حیث، در سایه ی «مدیریت توحیدی» و « اثربخشی » در جامعه پی ریزی شده است. و بر اساس مؤلفه های فوق، سه سطح نازل ، میانی و عالی برای نخبگان در قرآن کریم قابل تصور می باشد. وطبق این شاخصه ها می توان باز تعریف «نخبه» از منظر قرآن را تبیین نمود.


کلمات کلیدی
نخبه، به گزینی، رشد، اثر بخشی.

بازدید: 173
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )