آدرس پستی

مشهد مقدس-حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی:تماس اصلی

مدیراجرایی: امیرحسین فرامرزی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مشهد مقدس- حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- کد پستی9134843333 صندوق پستی 461-91735
تلفن: 05132218990-353
فاکس: 05132230772
ایمیل: razaviunis@gmail.comتماس با پشتیبانی

امیرحسین فرامرزی
تلفن: 05132218990-353
ایمیل: razaviunis@gmail.com