به اطلاع اساتيد و پژوهشگران مي رساند دو فصلنامه تخصصي آموزه هاي حديثي، موفق به كسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است. لذا از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي شود مقالات حديثي خود براي چاپ به مجله ارسال نمايند.

شيوه تدوين مقالات مطابق دستور العمل تدوين مقالات مجله آموزه هاي قرآني مي باشد.

حوزه هاي مطالعات حديثي:

الف) معارف حديثي

ب) تاريخ حديث

ح) دانش درايه

د) رجال

هـ) فقه الحديث