تأثیر ویژگی های زمانه بر صدور، فهم و تبيين روایات

حسین محققیان, محمد کاظم رحمان ستایش

چکیده
دین اسلام به عنوان دین جاوید و آخرین دین الاهی برای همه انسان‫ها تا قیامت قوانین ثابتی را پایه‫گذاری کرده است؛ اما با نگاه دقیق به برخی مصادیق معلوم می‫شود که تغییرات و متغیّرهای یک جامعه در دوران خاص، در بیان کیفیت آموزه‫ها تأثیرگذار است و نمی‫توان همه آن آموزه‫ها را همگانی دانست. در اصطلاح به قضایایی که همگانی است قضیه حقیقیه و به قضایای مختص قضیه خارجیه اطلاق می‫شود. تغییرهای فرهنگی، اقتصادی و علمی از نوع قضایای خارجیه هستند. در مقابل آموزه‫هایی- ابهام در میزان سنجش و یا ابهام در فهم مقصود از کلام- در گذر زمان، در نگاه ابتدایی، موهم تأثیرپذیری از این تغییرات هستند، ولی دقت در آن گویای عمومیت وحقیقیه بودن آن است. هدف این پژوهش، تبیین تأثیرگذاری تغییرات جامعه، در گذر زمان بر شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه روایات از یکدیگر است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


کلمات کلیدی
قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه، قضیة فی واقعة، فضای صدور، تغییر فرهنگی، تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد، فقه الحدیث

تمام متن:
PDF
بازدید: 176
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )