جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

جلال مصطفایی اجلالیه, داود معماری

چکیده
چکیده

روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، از مهمترین منابع برای تفسیر قرآن مجید است، که با توجه به سابقه و کاربردش در عصر نبوی(ص) و نزول وحی، می توان آن را قدیمی ترین روش تفسیر آیات کریمه قرآن نامید. نقش و کارکرد تبیینی روایات نسبت به آیات می¬تواند اشکال گوناگونی داشته باشد:« تفسیر عمومی آیه، روشن نمودن جزئیات آیات الاحکام، شرح و تفصیل آیات قصص، تبیین اسباب نزول آیات، تعیین مصادیق الفاظ مبهم، تبیین مکی و مدنی آیات و سور، بیان معانی تأویلی و باطنی آیات، و...» بخشی از کاربرد روایات در تفسیر مفاهیم وحیانی کتاب الهی به شمار می رود. آیه الله سید عبدالحسین طیب از مفسران معاصر در تفسیر گرانسنگ خود« اطیب البیان» ضمن بهره‌گیری فراوان از روش اجتهادی وعقلی و روش تفسیر قرآن به قرآن، از نقش بی‌بدیل روایات برای فهم آیات کریمه قرآن غافل نبوده و در جای‌جای تفسیر اطیب البیان به مناسبت‌های گوناگون از همه انواع روایات تفسیری بهره فراوان برده است. این پژوهش در حد بضاعت خود به بیان جایگاه روایت و کارکردهای آن در تفسیر شریف اطیب البیان خواهد پرداخت.


کلمات کلیدی
کلید واژه ها: آیه الله طیب، تفسیر اطیب البیان، روایات تفسیری، کارکرد تبیینی

تمام متن:
PDF PDF
بازدید: 609
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )