بررسی نقش روايات اسباب نزول در تعیین ترتیب نزول و ترجیح روایات

محدثه مقیمی نژاد داورانی, محمدعلی تجری

چکیده
یکی از موضوعات تأثیرگذار در عرصة تفسیر و مباحث علوم قرآنی، چگونگی دستیابی به ترتیب نزول صحیح سور قرآن کریم است. یکی از معیارهایی که در این راستا مورد توجّه محقّقین بوده است، روایات اسباب نزول هستند. این معیار در نقد روایات ترتیب نزول، تأیید آن ها و همچنین به صورتی مستقل از روایات، در تعیین ترتیب نزول صحیح، مورد استفاده محقّقین بوده است. در نقطة مقابل، برخی به طور کلّی قائل به بی اعتباری روایات اسباب نزول هستند و برخی نقش این روایات را در تعیین ترتیب نزول صحیح نمی پذیرند. ارزیابی میزان کارآیی این معیار منوط به بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است. نتیجة بررسی حاکی از آن است که مي توان در مواردی نقش روایات اسباب نزول را در تأييد و در مواردي در نقد و ترجيح ترتيب هاي روايي بر هم پذيرفت.


کلمات کلیدی
روایات اسباب نزول، روایات ترتیب نزول، اشکالات روایات اسباب نزول، ترجیح اسباب نزول بر ترتیب نزول

تمام متن:
PDF
بازدید: 100
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )